TIÊU ĐIỂM :

BAN THƯỜNG TRỰC

 

Ông CHU TIẾN DŨNG
Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM
 Nhiệm kỳ VI (2016-2021) 

Ông TRẦN VIỆT ANH
Phó Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Ông HÀNG VAY CHI
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Ông PHẠM NGỌC HƯNG
 Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Ông NGUYỄN PHƯỚC HƯNG
Phó Chủ tịch/Tổng Thư ký
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Ông NGUYỄN XUÂN HÀN
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Bà LÃ THỊ LAN
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Ông NGUYỄN BĂNG TÂM
 Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Bà VÕ THỊ THÚY
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Ông TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Ông LÊ HỮU NGHĨA
Phó 
Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM

Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Ông NGUYỄN NGỌC HÒA
Phó Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Ông LÂM DŨNG TIẾN
Phó Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp