TIÊU ĐIỂM :

BAN THƯỜNG TRỰC

 

Ông CHU TIẾN DŨNG
Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM
 Nhiệm kỳ VI (2016-2021) 

Ông TRẦN VIỆT ANH
Phó Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Ông HÀNG VAY CHI
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Ông DIỆP DŨNG
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Ông PHẠM NGỌC HƯNG
 Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Ông NGUYỄN PHƯỚC HƯNG
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Ông NGUYỄN XUÂN HÀN
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Ông NGUYỄN LỘC
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Bà LÃ THỊ LAN
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)
Ông NGUYỄN BĂNG TÂM
 Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Bà VÕ THỊ THÚY
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Ông TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

 

Ông PHẠM PHÚ QUỐC
Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM 
Nhiệm kỳ VI (2016-2021)

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp