Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC (Thông tư 132) hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.