TIÊU ĐIỂM :

Một số kinh nghiệm và giải pháp nâng cao vai trò kết nối hội, câu lạc bộ thành viên

Lãnh đạo hội và câu lạc bộ phải nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp (DN), chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội, từ đó đề ra các chương trình hoạt động thiết thực.

Moi-chuong-trinh-chuyen-sau-cu-4262-5117

Phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân

Năm 1989, TP.HCM thành lập Hội Công Kỹ nghệ gia trên cơ sở Ban Liên lạc Công Thương, sau này đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (tên giao dịch theo tiếng Anh là HUBA). Đây là tổ chức hội đầu tiên của cả nước.

Tháng 4/2010, để tập hợp, hỗ trợ, xây dựng đội ngũ doanh nhân, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP cho phép tổ chức hội nghề nghiệp trong giới doanh nhân. Sau khi có Nghị định 45, các tổ chức hội từ Trung ương đến các tỉnh - thành phát triển mạnh.

Ra đời trước khi có Nghị định 45, HUBA có nhiều thuận lợi trong tổ chức và hoạt động. Đến nay, HUBA có 73 tổ chức hội thành viên, tập hợp 14.500 hội viên.

Các tổ chức hội nghề nghiệp có nhiệm vụ tập hợp, kết nối, hỗ trợ, phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ngày 9/12/2010, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW “Về xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

Đây là lần đầu tiên Đảng có nghị quyết về lực lượng doanh nhân. Nghị quyết 09 xác định lực lượng doanh nhân có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, là lực lượng chủ lực đi đầu trong phát triển kinh tế, là lực lượng thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị xác định, xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị.

Tháng 8/2012, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng”. Chỉ thị 17 nhấn mạnh: “Hội lập ra phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của quần chúng nhân dân, theo đúng quy định của pháp luật; không nhất thiết phải tổ chức thành hệ thống từ Trung ương đến cơ sở”. “Các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên phải nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng”. Hoạt động hội phải đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội, hội viên và cộng đồng DN.

Kết quả thực hiện vai trò kết nối hội, câu lạc bộ của HUBA

Quán triệt Nghị quyết 09 và Chỉ thị 17 của Bộ Chính trị, lãnh đạo HUBA đã đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện và thực hiện khá thành công trên nhiều lĩnh vực.

Trước hết là tập trung kiện toàn tổ chức, nhân sự từ lãnh đạo đến các đơn vị chuyên môn của HUBA. Đa dạng hóa các loại hình tổ chức để tập hợp doanh nhân, DN. Kết nối, hợp tác với các tổ chức, cơ quan liên quan, cả trong và ngoài nước.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu kết nối với mục đích vì cộng đồng và DN, vì lợi ích quốc gia và vì uy tín quốc tế, hỗ trợ DN hoạt động hiệu quả.

Hơn một thập niên qua, hệ thống cán bộ của HUBA ngày càng hoàn thiện, các tổ chức hội, câu lạc bộ và hội viên phát triển mạnh, được các hội trong nước, hội DN nước ngoài tại TP.HCM tín nhiệm, Đảng bộ và chính quyền Thành phố tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Năm 2004, HUBA có 18 hội, câu lạc bộ thành viên, 3.000 hội viên DN, năm 2014 có 30 tổ chức hội, câu lạc bộ và 5.000 hội viên DN, đến năm 2016 có 65 tổ chức hội, câu lạc bộ thành viên và 9.000 hội viên DN; đến nay có 73 tổ chức hội, câu lạc bộ thành viên và hơn 14.000 hội viên DN. HUBA có Đảng đoàn trực thuộc Thành ủy, có chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố, có công đoàn cơ sở, có chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

HUBA đã tổ chức hoạt động đa dạng để phục vụ hội viên, đã thành lập một số câu lạc bộ, ban chuyên môn. HUBA có trên 60% số hội, câu lạc bộ hoạt động mạnh, có năm kết nạp 200 hội viên DN.

Nội dung hoạt động từ HUBA đến các tổ chức thành viên luôn được đổi mới, tổ chức được nhiều chương trình thiết thực vối DN, như Chương trình Cà phê Doanh nhân, diễn đàn kinh tế; chương trình kết nối giữa các hội, giữa các DN để giới thiệu sản phẩm, năng lực phát triển, từ đó thúc đẩy đầu tư. Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm, HUBA đã tổ chức chương trình tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp, chương trình tôn vinh sản phẩm tiêu biểu, doanh nghiệp phát triển bền vững, chương trình tiếng hát doanh nhân, chương trình thể thao doanh nhân...

Các chương trình ấy đã tạo được sự kết nối mạnh mẽ giữa các hội, câu lạc bộ thành viên, doanh nhân, DN với HUBA, nhiều DN đã kết nối đầu tư, sử dụng sản phẩm của nhau. HUBA có trang web thông tin kịp thời mọi hoạt động của HUBA và hội, câu lạc bộ thành viên, thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. HUBA đã mở cổng thông tin tiếp nhận ý kiến phản biện, đóng góp đối với các chính sách kinh tế và những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh mà DN đang gặp phải để báo cáo với UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan. HUBA đã phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của doanh nhân, đề xuất, hiến kế để Đảng bộ và chính quyền Thành phố tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, HUBA vẫn còn nhiều việc phải làm để đáp ứng được mong muốn của cộng đồng DN trong xu hướng phát triển mới. Một số hội viên của HUBA nhân sự chủ chốt còn yếu, phương thức hoạt động còn mang tính hành chính, thiếu chủ động, kết nối thông tin hai chiều đến DN hạn chế, dẫn đến nhiều năm không phát triển được hội viên, thậm chí số hội viên còn giảm. Một số hội, câu lạc bộ thành viên chưa thật gắn kết với hoạt động của HUBA, nhiều chương trình hoạt động của HUBA chưa được chuyển tải tới DN.

Đó là những vấn đề bức xúc của DN hội viên cần giải quyết càng sớm càng tốt.

Một số giải pháp nâng cao vai trò kết nối giữa Hiệp hội, hội, câu lạc bộ thành viên và cộng đồng doanh nghiệp

Rút kinh nghiệm từ kết quả hoạt động của HUBA, các tổ chức hội, câu lạc bộ thành viên cũng như thấy được những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, để thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, hội, câu lạc bộ muốn tồn tại, phát triển, trước hết phải thường xuyên kiện toàn tổ chức. Người đứng đầu phải có uy tín, tâm huyết và trách nhiệm cao trong các hoạt động của hội và câu lạc bộ. Nếu không bảo đảm các yêu cầu ấy, cần thay đổi, không để kéo dài.

Thứ hai, tổ chức nhân sự phải phù hợp yêu cầu, nguyện vọng của DN, vì lợi ích và bảo vệ lợi ích DN đúng pháp luật.

Thứ ba, mở rộng chương trình hợp tác, liên kết, kết nối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị để vừa phục vụ lợi ích DN vừa quảng bá vai trò của hội, câu lạc bộ.

Thứ tư, phải chủ động áp dụng công nghệ mới, truyền thông kết nối trong hệ thống hội, câu lạc bộ. Lãnh đạo hội và câu lạc bộ phải nắm bắt nhu cầu của DN, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội, từ đó đề ra các chương trình hoạt động thiết thực.

Thứ năm, hoàn thiện điều lệ của hội và câu lạc bộ, mở rộng nội dung kết nối  DN với các tổ chức hội và tổ chức liên quan. Xây dựng quy chế phối hợp giữa HUBA với các tổ chức hội, câu lạc bộ để nâng cao trách nhiệm phục vụ DN.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu. Trong quá trình tổ chức thực hiện, tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm để hoàn thiện các giải pháp không ngừng nâng cao vai trò kết nối của HUBA với các tổ chức hội, câu lạc bộ, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế của Thành phố và cả nước.

(*) Phó Bí thư Đảng đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM

Nguồn: Doanhnhansaigon.vn

Các tin khác

Mời DN tham gia Hội chợ Triển lãm Tôn vinh hàng Việt năm 2021

Mời DN tham gia Hội chợ Triển lãm Tôn vinh hàng Việt năm 2021

Mời DN tham gia Hội chợ Triển lãm Tôn vinh hàng Việt năm 2021
Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Nhật Bản trao đổi kế hoạch hợp tác

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Nhật Bản trao đổi kế hoạch hợp tác

Đoàn Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM do ông Watanabe Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, dẫn đầu đã đến trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) thăm và làm việc vào chiều ngày 5/4, nhằm bàn về các chương trình hợp tác trong tương lai.
Mời DN tham gia xét chọn danh hiệu "Sản phẩm tiêu biểu tại Hội chợ Triển lãm Tôn vinh hàng Việt - năm 2021”

Mời DN tham gia xét chọn danh hiệu "Sản phẩm tiêu biểu tại Hội chợ Triển lãm Tôn vinh hàng Việt - năm 2021”

Được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân TP. HCM, tiếp tục thành công của Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” các năm qua được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP. HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM tiếp tục tổ chức Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt - năm 2021”
Doanh nghiệp đề xuất giảm thuế, phí hạ tầng trong khu công nghiệp

Doanh nghiệp đề xuất giảm thuế, phí hạ tầng trong khu công nghiệp

Ngày 19/3, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) đã có chuyến thăm Công ty CP dây cáp điện Tài Trường Thành tại Long An nhằm nắm bắt tình hình cũng như lắng nghe, ghi nhận mong muốn, khó khăn của doanh nghiệp.
Nâng cao vai trò kết nối của các hội, CLB doanh nghiệp

Nâng cao vai trò kết nối của các hội, CLB doanh nghiệp

Ngày 26/3 tại huyện Củ Chi, Câu lạc bộ Tổng thư ký, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) phối hợp với Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn và Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi tổ chức Tọa đàm “ Nâng cao vai trò kết nối của các Hội, CLB doanh nghiệp thành viên trong hệ thống HUBA”, với sự tham dự của trên 70 chuyên trách Hội và khách mời thuộc HUBA.
Khảo sát chuẩn bị Hội nghị Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ Doanh nghiệp 03/2021

Khảo sát chuẩn bị Hội nghị Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ Doanh nghiệp 03/2021

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) phối hợp với Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức thu thập thông tin về những khó khăn doanh nghiệp tiếp tục gặp phải do dịch Covid-19, nhằm đề xuất các giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư tại TP.HCM.

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp